CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

V/v Giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế lần 2 của Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam
83/QÐ-GQKN
V/v Giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế lần 2 của Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
12/09/2014