CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

V/v giải quyết khiếu nại của công ty TNHH SXTM XNK Vương quán
06/QÐ-GQKN
V/v giải quyết khiếu nại của công ty TNHH SXTM XNK Vương quán
Phòng Thuế xuất nhập khẩu
20/11/2015