CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

V/v giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH MTV Long Sơn Nguyễn (lần đầu)
48/QÐ-GQKN
V/v giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH MTV Long Sơn Nguyễn (lần đầu)
Phòng Thuế xuất nhập khẩu
22/11/2016