CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH SXXNK TMDV Thiên bút (lần đầu)
38/QÐ-GQKN
về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH SXXNK TMDV Thiên bút (lần đầu)
Phòng Thuế xuất nhập khẩu
05/08/2016