CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH sản xuất TM Vạn Đạt
41/QÐ-GQKN
Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH sản xuất TM Vạn Đạt
Phòng Thuế xuất nhập khẩu
19/08/2016