CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH DVTM Thực phẩm Huy Tuấn
01/QÐ-HQHCM
Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH DVTM Thực phẩm Huy Tuấn
Phòng Thuế xuất nhập khẩu
28/09/2015