CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại lần 2
43/QÐ-GQKN
Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại lần 2
Phòng Thuế xuất nhập khẩu
07/09/2016