Thống kê tổng quan xuất nhập khẩu qua địa bàn TP.HCM

ĐVT: Triệu USD