CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Chi nhánh Công ty TNHH TMDV chăn nuôi Việt-Úc (lần hai)
16/QÐ-GQKN
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Chi nhánh Công ty TNHH TMDV chăn nuôi Việt-Úc (lần hai)
Chi cục Hải Quan Cửa Khẩu CSG KV1
04/05/2017