CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Ô tô K&K (lần đầu)
01/QÐ-GQKN
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Ô tô K&K (lần đầu)
Phòng Thuế xuất nhập khẩu
08/01/2016