CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

V/v Giải quyết khiếu nại TGTT của Cty TNHH Kính nổi VN
84/QÐ-GQKN
V/v Giải quyết khiếu nại TGTT của Cty TNHH Kính nổi VN
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
17/10/2014