CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Kết luận thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật tư nông nghiệp Tiến Nông
3176/KL-HQHCM
Kết luận thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật tư nông nghiệp Tiến Nông
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
05/11/2018