CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH phân bón và hóa chất Vạn Tiến Phát
1624/KL-HQHCM
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH phân bón và hóa chất Vạn Tiến Phát
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
20/06/2018