CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

 

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 13216/HQHP-TXNK ngày 16/10/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc liên quan đến xử lý kết quả phân loại mặt hàng nhựa tổng hợp (Epoxy Resin)... và chất phụ gia kết hợp với Epoxy Resin. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Về Phân loại:

Theo kết quả phân tích của cơ quan Hải quan (Thông báo Kết quả phân tích số 671/TB-KĐ2 ngày 22/02/2017 của Chi cục Kiểm định HQ 2) thì mặt hàng có kết quả phân tích là:

Mục 1. Chế phẩm có thành phần là nhựa epoxy nguyên sinh và phụ gia, dạng nhão (SN300A)

Mục 2. Chế phẩm có thành phần chính là hỗn hợp của amin, poly (propylene glycol) và phụ gia, dạng lỏng (SN300B)

Mục 1 và mục 2 nêu trên tạo thành “Chất phủ hai thành phần đi từ nhựa epoxy, phụ gia kết hợp với chất đóng rắn từ hỗn hợp của amin, poly (propylen glycol) và phụ gia”.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo phân loại số 2292/TB-TCHQ ngày 05/4/2017 phân loại mặt hàng vào mã số 3210.00.99.

2. Về việc xử lý thuế:

Đối với trường hợp lô hàng nhập khẩu doanh nghiệp tự khai (không có văn bản hướng dẫn của cơ quan hải quan), mà chưa đúng mã số theo Thông báo phân loại số 2292/TB-TCHQ ngày 05/4/2017 nêu trên thì căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn tại mục 1 công văn này để rà soát, kiểm tra và thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế và xử lý thuế theo quy định.

Đối với trường hợp lô hàng nhập khẩu có các văn bản hướng dẫn phân loại của cơ quan Hải quan thì căn cứ thời điểm có hiệu lực của các văn bản hướng dẫn này để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện./.

975/TCHQ-TXNK
V/v xử lý kết quả phân loại
13/02/2018
13/02/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái