CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

về việc công nhận kho ngoại quan

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét hồ sơ đề nghị công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Xuất nhập khâu Thành Đạt và báo cáo kêt quả kiêm tra, khảo sát thực tê kho ngoại quan kèm công văn số 1909/HQQN-GSQL ngày 3/7/2018, công văn số 2100/HQQN-GSQL ngày 18/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Đạt, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Km 4, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, Quảng Ninh.

- Tổng diện tích: 8.967,9 m2. Trong đó: tổng diện tích nhà kho: 3.925,0 m2 (gồm các kho số 3, số 4 và kho số 6 theo sơ đồ đính kèm theo hô sơ); diện tích bãi: 3.574,9 m2; diện tích kho chứa tang vật vi phạm - kho sô 5: 48,0 m2, diện tích văn phòng làm việc 229 m2 (bao gồm 35 m2 phòng làm việc cho công chức hải quan) {theo sơ đồ đính kèm)

- Mã địa điểm lưu kho: 20BBW17. Mã đường biển/đường sông: VNNLD. Mã đường bộ, đường sắt: VNNLDL. Tên trên hệ thống: KNQ CT XNK THANH DAT do Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Đạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..

973/QÐ-TCHQ
Quyết định về việc công nhận kho ngoại quan
08/04/2019
08/04/2019
Còn hiệu lực
Quyết định
Tổng Cục Hải quan
Mai Xuân Thành