CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hẹp kho ngoại quan

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC  HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét hồ sơ đề nghị thu hẹp kho ngoại quan của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Nghĩa Anh, báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho ngoại quan đề nghị thu hẹp kèm công văn số 501/HQHP-GSQL ngày 22/03/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hẹp ngoại quan của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Nghĩa Anh có vị trí tại lô F8 khu công nghiệp Đông Phố Mới, TP. Lào Cai, cụ thể như sau:

Tổng diện tích kho ngoại quan sau khi thu hẹp là 8.499 m2. Trong đó: Diện tích nhà kho là 1.800 m2; Diện tích bãi là 1.200 m2; Diện tích kho chứa hàng vi phạm là 50 m2; Nơi làm việc của Hải quan 24 m2; Công trình phụ trợ là 2.093 m2; Đường giao thông nội bộ: 3.332 m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 2939/QĐ-TCHQ ngày 3/10/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Nghĩa Anh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

962/QÐ-TCHQ
Quyết định Về việc thu hẹp kho ngoại quan
08/04/2019
08/04/2019
Còn hiệu lực
Quyết định
Tổng Cục Hải quan
Mai Xuân Thành