CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH SX TM Thiên Long Long Thành.
(Địa chỉ: Đường số 7, KCN Long Thành, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 01/NK/TLLT ngày 04/4/2016 của Công ty TNHH SX TM Thiên Long Long Thành về việc đề nghị hướng dẫn “khi mã số hàng hóa thể hiện trên C/O khác với mã số hàng hóa theo khai báo của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có được hưởng thuế suất ưu đãi cho hàng nhập khẩu có C/O form E hay không?”, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1. Hướng dẫn việc phân loại, áp mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định sau đây để phân loại áp mã số chính xác:

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2013 quy định: “Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”;

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ “2. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Chú giải HS;

Theo các quy định nêu trên thì thông tin về mã số hàng hóa thể hiện trên C/O do nhà sản xuất cung cấp chỉ có ý nghĩa tham khảo, không phải là cơ sở pháp lý để phân loại áp mã số.

2. Hướng dẫn thủ tục xác định trước mã số:

Ngoài ra để thuận tiện cho việc nhập khẩu đối với các đơn hàng nhập khẩu tiếp theo, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty về thực hiện thủ tục xác định trước mã số như sau:

- Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

- Hồ sơ xác định trước quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Về sự khác nhau giữa mã HS trên C/O và mã HS trên tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu:

Căn cứ điểm c khoản 2 điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2013 thì người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ: “c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan;”;

Căn cứ điểm b khoản 2 điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “b) Khi kiểm tra xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan căn cứ vào chứng từ chứng nhận xuất xứ, hồ sơ hải quan, thực tế hàng hoá, những thông tin có liên quan đến hàng hóa và quy định tại Điều 15 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ ưu đãi và không ưu đãi của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn có liên quan;”;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “c) Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, bao gồm:... c.7) Sự khác biệt mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa”.

Trong trường hợp cần thiết Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn giải quyết.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Công ty được biết./.

879/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn sự khác nhau về mã HS trên C/O và trên tờ khai hải quan
12/04/2016
12/04/2016
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Hoàng Thị Xuân Hoa