CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1197/HQHP-TXNK ngày 05/9/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc phân loại mặt hàng lưu huỳnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hướng dẫn cách nhận biết mặt hàng lưu huỳnh thuộc nhóm 25.03 hay nhóm 28.02.

Do Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hiện nay chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, cũng như chưa xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn nào cho mặt hàng Lưu huỳnh. Vì vậy, ngày 31/3/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2145/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân loại mặt hàng lưu huỳnh. Theo đó, trường họp mặt hàng Lưu huỳnh nhập khẩu khi xem xét có thể phân loại vào cả hai mã số 2503.00.002802.00.00, thì việc quyết định mã số cuối cùng dựa trên các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

(i) Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (nếu có);

(ii) Khai báo của Doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

2. Phân loại mặt hàng lưu huỳnh tại tờ khai số 10073384780/A11 ngày 01/02/2016

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Tham khảo công văn số 4247/BKHCN-CNN ngày 19/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và công văn số 1359/HC-VP ngày 06/12/2017 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương;

Mặt hàng lưu huỳnh do Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Gelexim làm thủ tục nhập khẩu theo tờ khai số 10073384780/A11 ngày 01/02/2016 tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan TP. Hải Phòng), theo tài liệu kỹ thuật có quy trình sản xuất là “Phân tách -> Hóa hơi -> Luyện/điều chế -> Trao đổi nhiệt -> đông tụ -> ngưng tụ lưu huỳnh -> Qua nhiệt -> Tạo thành sản phẩm”, phù hợp thuộc mã số 2802.00.00 “Lưu huỳnh, thăng hoa hoặc kết tủa; lưu huỳnh dạng keo”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

8436/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng lưu huỳnh
26/12/2017
26/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh