CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex.
(Lô I-11, đường D2, Khu công nghệ cao Saigon, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 31/10/2017 của Công ty TNHH điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex (Công ty) về việc hoàn trả lại tiền thuế tự vệ đã nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhu sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì người nộp thuế bao gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác; thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế.

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì người khai hải quan là chủ hàng, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; điểm b khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa trong trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khấu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 39 Thông tự số 38/2015/TT-BTC thì số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đã nộp theo Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời của Bộ trưởng Bộ Công Thương lớn hơn số tiền thuế phải nộp sau khi có Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp chính thức của Bộ trưởng Bộ Công Thương được hoàn trả cho đối tượng nộp thuế.

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu có mã HS 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.

Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex nhập khẩu tôn màu có mã HS 7210.70.10 và 7212.40.20 với số lượng là 3.687 tấn trong năm 2017. Cho phép Công ty được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017. Điều kiện để Công ty được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và hoàn thuế tự vệ đã nộp: Hàng hóa nhập khẩu là sản phấm tôn màu PCM và tôn màu VCM không hợp kim cán phẳng được sơn phủ, có mã HS 7210.70.10 và mã HS 7212.40.20 để sản xuất tủ lạnh và máy giặt; Tôn màu PCM và VCM phải đáp ứng tiêu chuẩn RoHS; Hàng nhập khẩu hoàn thành thủ tục Hải quan trong năm 2017; và Hàng nhập khẩu do Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung HCMC CE Complex trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong năm 2017 Công ty TNHH Điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex không nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu mà mua lại mặt hàng tôn màu có mã HS 7210.70.10 và 7212.40.20 của công ty thương mại trong nước để sản xuất tủ lạnh và máy giặt thì không thuộc trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 2937/QĐ-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương.

Trường hợp Công ty được Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 2937/QĐ-BCT về điều kiện được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và hoàn thuế tự vệ đã nộp trong trường hợp Công ty không trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu mà mua tôn màu có nguồn gốc nhập khẩu từ các công ty thương mại khác (Quyết định 2937/QĐ-BCT thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương) cũng được miễn áp dụng thuế tự vệ thì cơ quan Hải quan sẽ xem xét hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex được biết và thực hiện./.

8167/TCHQ-TXNK
V/v Xử lý tiền thuế tự vệ
14/12/2017
14/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái