CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị về việc áp mã số đối với mặt hàng xe điện vận chuyển hàng trong phạm vi hẹp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 87.04 và nhóm 87.09;

Tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) ban hành năm 2017;

Tổng cục Hải quan hướng dẫn:

Các mặt hàng xe chở hàng hóa, dẫn động bằng động cơ điện, không thuộc loại “xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ” của phân nhóm 8704.10, không thuộc loại “xe vận chuyển, loại tự hành, không lắp kèm thiết bị nâng hạ hoặc cặp giữ, thuộc loại dùng trong nhà máy, kho hàng, bến cảng hoặc sân bay để vận chuyển hàng hóa trong phạm vi gần’’ của nhóm 87.09, phù hợp thuộc nhóm 87.04 “Ô tô chở hàng”, phân nhóm 8704.90 “- Loại khác”. Mã số cụ thể tùy thuộc vào khối lượng toàn bộ theo thiết kế của xe.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan, các tài liệu kỹ thuật, các thông tin liên quan và hướng dẫn nêu trên để phân loại mặt hàng theo đúng quy định.

2. Kể từ ngày 01/01/2018, việc phân loại hàng hóa được thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng, Bộ Tài chính. Theo đó, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố lưu ý thực hiện phân loại mặt hàng cho phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

8138/TCHQ-TXNK
V/v phân loại xe điện chở hàng trong phạm vi hẹp
13/12/2017
13/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái