CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1966/HQHCM-TXNK ngày 22/7/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc Thông tư số 14/2015/TT-BTC Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc lấy mẫu hàng hóa yêu cầu phân tích

Theo báo cáo tại công văn số 1966/HQHCM-TXNK thực tế tại Chi cục hải quan Chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên làm thủ tục nhập khẩu đối với các mặt hàng nhỏ lẻ, hàng mẫu với số lượng ít (một hoặc hai sản phẩm) nên không có catalogue, hình ảnh đi kèm, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thực hiện như sau:

1.1. Đối với trường hợp không lấy mẫu hàng hóa (trường hợp người khai hải quan chỉ nhập 1 mẫu theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC): Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh căn cứ vào khai báo của doanh nghiệp, các chứng từ nhập khẩu liên quan và quy định hiện hành về phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa. Trường hợp phát sinh vướng mắc về phân loại hàng hóa, xác định mã số thì Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh báo cáo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

1.2. Đối với trường hợp lấy 01 mẫu nhưng không có catalogue, không có tài liệu kỹ thuật của mẫu: Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1966/HQHCM-TXNK theo đó tại Phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa (khoản 1 Điều 9 Thông tư 14/2015/TT-BTC) Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh có trách nhiệm mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành, cung cấp hình ảnh chụp của mẫu sản phẩm và thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 Quyết định số 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế Phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Về việc gửi hồ sơ trưng cầu giám định tại các cơ quan giám định chuyên ngành.

Để tránh kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đối với 09 trường hợp do các Chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh gửi hồ sơ trưng cầu giám định tại các cơ quan giám định chuyên ngành (theo bảng liệt kê kèm theo công văn số 1966/HQHCM-TXNK): đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào kết quả giám định, hồ sơ nhập khẩu liên quan, quy định hiện hành về phân loại để hướng dẫn xác định mã số hàng hóa thống nhất giữa các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả xác định mã số về Tổng cục Hải quan và cập nhật cơ sở dữ liệu MHS theo quy định.

Đồng thời, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quán triệt các đơn vị hải quan trực thuộc thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC về lấy mẫu hàng hóa, gửi cơ quan hải quan thực hiện phân tích.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện

8122/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc Thông tư số 14/2015/TT-BTC
07/09/2015
07/09/2015
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái