CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp trong hợp đồng nhập khẩu hoặc trong phụ lục hợp đồng có điều khoản bảo hành: Thời hạn bảo hành xác định theo điều khoản trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng.

2. Đối với trường hợp trong hợp đồng thể hiện nội dung bảo hành áp dụng điều khoản bảo hành chung trên trang thông tin (website) nhà sản xuất: Thời hạn bảo hành xác định theo thông tin bảo hành được đăng tải trên website chính thức của nhà sản xuất nước ngoài đối với sản phẩm.

3. Đối với trường hợp khác (ngoài các trường hợp nêu tại các điểm 1, 2 trên đây) phải có giấy phép của Bộ Công Thương, Hải quan cửa khẩu mới làm thủ tục tạm nhập - tái xuất cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.

8086/TCHQ-GSQL
V/v thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP
04/09/2015
04/09/2015
Còn hiệu lực
Công văn
Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh