CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu sau khi đã nộp cho cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Về việc này, căn cứ quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 về việc khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan, hồ sơ khai thuế, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc khi có phát sinh việc khai báo sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán đã nộp theo quy định dẫn trên thì thực hiện như sau:

- Tổ chức, cá nhân qua quá trình tự rà soát mà phát hiện sai sót tại báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu đã nộp cho cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán này. Trong đó, tại chỉ tiêu ô ghi chú ghi rõ lý do đề nghị khai sửa đổi, bổ sung và nộp các chứng từ giải trình liên quan đến nội dung khai bổ sung qua hệ thống hoặc bằng giấy (01 bản chụp).

- Chi cục Hải quan quản lý khi tiếp nhận báo cáo quyết toán sửa đổi, bổ sung của tổ chức, cá nhân thì tiến hành kiểm tra chứng từ giải trình với lý do đề nghị sửa đổi để phân tích, đánh giá rủi ro khi xây dựng kế hoạch kiểm tra báo cáo quyết toán đối với trường hợp quy định tại điểm b.1.4 khoản 5 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

7889/TCHQ-GSQL
V/v khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán
04/12/2017
04/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh