CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK, chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 970/TB-PTPL ngày 18/5/2016 của Tổng cục Hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phạn loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Soybean protein products 1800A - protein thực vật đậu nành dạng rắn 1800A (mục 1 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Quốc tế Thực phẩm Thái Dương;

Địa chỉ: 130 đường số 18, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM;

Mã số thuế: 0312187434.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10083271075/A11 ngày 25/4/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV 1 - Cục Hải quan TP. HCM.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Protein từ đậu nành đã được làm rắn. Hàm lượng protein tính theo Nitơ tổng ≈ 60%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Protein từ đậu nành đã được làm rắn. Hàm lượng protein tính theo Nitơ tổng 60%.

thuộc nhóm 21.06 “Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”; mã số 2106.10.00 “- Protein cô đặc và chất protein được làm rắn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

7549/TB-TCHQ
Protein từ đậu nành đã được làm rắn. Hàm lượng protein tính theo Nitơ tổng ≈ 60%.
08/08/2016
08/08/2016
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái