CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1050/HQKG-NV ngày 19/9/2017 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo về việc phân loại không thống nhất đối với mặt hàng “Thịt nghêu lụa luộc, đông lạnh”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 03.07 và nhóm 16.05 của Tổ chức Hải quan thế giới;

Trường hợp mặt hàng Thịt nghêu lụa chưa được luộc chín, dạng đông lạnh, thuộc nhóm 03.07 “Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người”, phân nhóm “- Nghêu (ngao), sò (thuộc họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae)”, phân nhóm 0307.79 “- - Loại khác”, mã số 0307.79.10 “- - - Đông lạnh”.

Trường hợp mặt hàng Thịt nghêu lụa đã được luộc chín, dạng đông lạnh, thuộc nhóm 16.05 “Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản”, phân nhóm “- Động vật thân mềm”, mã số 1605.56.00 “- - Nghêu (ngao), sò”.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ hồ sơ thực tế của hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn trên để thực hiện việc phân loại, xác định mã số, thuế suất của hàng hóa theo đúng quy định.

Tống cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

7522/TCHQ-TXNK
V/v áp mã mặt hàng “Thịt nghêu lụa luộc đông lạnh”
15/11/2017
15/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái