CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3058/HQHCM-TXNK ngày 02/10/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vuớng mắc về thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Căn cứ khoản 21 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, thì: “Thông quan là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác”.

Trường hợp ông Nguyễn Duy Minh ủy quyền cho Công ty TNHH vận tải và thương mại CAN nhập khẩu hàng hóa theo tờ khai số 971700644650/H11 ngày 10/4/2017 nhưng chưa được thông quan hàng hóa sau đó tái xuất toàn bộ lô hàng trả lại chủ hàng nước ngoài thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

7515/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với hàng tái xuất
15/11/2017
15/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Ngọc Hưng