CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2994/HQHCM-GSQL ngày 23/10/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về thời hạn nộp bổ sung C/O. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan; khoản 2 Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Theo đó, trường hợp được nộp bổ sung C/O thì ngày đăng ký tờ khai hải quan được tính là ngày đầu tiên để xác định thời hạn nộp bổ sung.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và hướng dẫn trên để xem xét xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

7491/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O
20/12/2018
20/12/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Tổng Cục Hải quan
Mai Xuân Thành