CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 987/KTSTQ-Đ5 ngày 19/6/2017 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP. Hải Phòng và công văn số 8388/HQHP-KTSTQ (Đ5) ngày 10/7/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1800/TB-KĐ2 ngày 09/6/2017 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 liên quan tới mặt hàng Túi PE đựng sữa mẹ của Công ty TNHH hàng tiêu dùng Việt Châu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Chú giải chi tiết HS 2012,

Mặt hàng Túi PE đựng sữa mẹ của công ty TNHH hàng tiêu dùng Việt Châu được miêu tả là: túi bằng nhựa PE dùng để đóng gói và bảo quản sữa mẹ, được dùng phổ biến cho các bà mẹ trong thời kỳ đầu mới sinh con, nuôi con bằng sữa mẹ; sữa mẹ được vắt, đóng gói vào túi và có thể vận chuyển từ nơi này sang nơi khác (ví dụ: tại các văn phòng, nhà máy thì nhân viên văn phòng, công nhân vắt sữa, đóng gói vào túi và vận chuyển về nhà để sử dụng); phân loại tại nhóm 39.23 “Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác, bằng plastic”, mã số 3923.29.90 “- - - Loại khác”.

(TB XĐTMS số 604/TB-TCHQ ngày 25/01/2017 được thay thế bằng TB số 7374/TB-TCHQ ngày 09 tháng 11 năm 2017).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

7378/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại đối với mặt hàng “Túi PE đựng sữa mẹ”
09/11/2017
09/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái