CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Để thống nhất trong việc phần loại mặt hàng “Máng ốp dây điện bằng nhựa”, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Chú giải chi tiết HS 2012,

Mặt hàng “Máng ốp dây điện bằng nhựa (được khai báo theo một số tên khác như: máng ghen điện, máng cáp điện hay Máng ghen luồn dây điện có nắp bằng nhựa, wiring duct..): là máng bằng plastic, có thể có hoặc không được xẻ rãnh dọc theo chiều dài của thành máng, mặt đáy được khoan các lỗ để bắt kết nối khi lắp đặt, mặt đối diện có thanh nắp đậy (hình ảnh kèm theo) được sử dụng để lắp đặt, bố trí, bao bọc và bảo vệ các dây dẫn điện trong các tủ phân phối điện, văn phòng, nhà ở... (tùy theo thiết kế), thuộc nhóm 39.25 “Đồ vật bằng plastic dùng trong xây lắp, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác ”, mã số 3925.90.00.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát phân loại chính xác mặt hàng “Máng ốp dây điện bằng nhựa” (có một số tên khai báo khác như trên), nếu trường hợp phân loại tại mã số khác thì tiến hành truy thu theo đúng theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

7365/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “máng ốp dây điện bằng nhựa”
09/11/2017
09/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái