CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 5192/TCHQ-TXNK ngày 13/5/2014, 3863/TCHQ-TXNK ngày 09/5/2016 và 4181/TCHQ-TXNK ngày 23/6/2017 hướng dẫn phân loại một số mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng, dùng ngay không cần pha loãng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát trên hệ thống thông tin của Tổng cục Hải quan thì việc khai báo mã số cho mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng chưa thống nhất. Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục Kiểm định Hải quan thống nhất thực hiện phân loại như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Chú giải chi tiết HS 2012; Tham khảo ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan Thế giới tại thư số 16NL0326-TT ngày 24/10/2016,

Trường hợp xác định các mặt hàng là thực phẩm bổ sung/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng gồm nhiều thành phần (ví dụ: nước, chiết xuất thực vật, đường, vitamin,...) dạng lỏng, đóng gói sẵn sàng để uống luôn, không phải pha loãng thêm, không chứa cồn hoặc chứa cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo thế tích thì thuộc nhóm 22.02 “Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm 2202.90 “- Loại khác”, mã số 2202.90.30 “ - - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng”, không phụ thuộc vào liều lượng dùng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

7183/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng”
02/11/2017
02/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái