CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty cổ phần Địa Sinh.
(Địa chỉ: 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9870/VPCP-ĐMDN ngày 18/09/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Địa Sinh (Công ty) về mặt hàng “tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiếm tra chất lượng, kiểm tra toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;  

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài Chính.

Căn cứ Quy tắc 6 thuộc 6 Quy tắc tổng quát trong phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 có quy định:

“Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa vào các phân nhóm của một nhóm phải được xác định phù hợp theo nội dung của từng phân nhóm và các chú giải phân nhóm có liên quan, và các Qui tắc trên với những sửa đổi về chi tiết cho thích hợp, trong điều kiện là chỉ có những phân nhóm cùng cấp độ mới so sánh được.

CHÚ GIẢI QUI TẮC 6

(III) Phạm vi của phân nhóm hai gạch không vượt quá phạm vi của phân nhóm một gạch mà nó trực thuộc; và phạm vi của phân nhóm một gạch không vượt quá phạm vi của nhóm mà phân nhóm một gạch trực thuộc.”

Căn cứ nội dung nhóm 37.01 “Các tấm và phim để tạo ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.”

3701.10 - Dùng cho chụp X quang 

3701.20 - Phim in ngay

3701.30 - Tấm và phim loại khác có một chiều trên 255mm

- Loại khác:”        

Theo đó, mặt hàng tấm bản kẽm để tạo ảnh, ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, có một chiều trên 255mm thì thuộc nhóm 37.01, phân nhóm 3701.30, mã số 3701.30.00 “- Tấm và phim loại khác có một chiều trên 255mm” (không phụ thuộc vào việc có hay không dùng trong công nghiệp in).

Đối chiếu với các qui định nêu trên thì việc phân loại mặt hàng của Công ty vào mã số 3701.30.00 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty được biết, thực hiện ./.

7179/TCHQ-TXNK
V/v trả lời kiến nghị
02/11/2017
02/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái