CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 13460/HQHP-TXNK của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng ngày 20/10/2017 liên quan đến phân loại và xử lý thuế mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phẳp loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực ngày 01/01/2018.

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 33.07, nhóm 34.01, nhóm 34.02, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Về việc phân loại mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân:

Mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân là các chế phẩm dùng làm sạch da, trong đó thành phần hoạt tính bao gồm toàn bộ hoặc một phần chất hữu cơ hoạt động bề mặt tổng hợp (mà có thể chứa xà phòng với một tỷ lệ bất kỳ), ở dạng lỏng hoặc kem và đã được đóng gói để bán lẻ, thì thuộc nhóm 34.01, mã số 3401.30.00 “- Các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, dạng lỏng hoặc dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng”. Các chế phẩm tương tự nhưng chưa được đóng gói để bán lẻ thì thuộc nhóm 34.02.

2. Về việc xử lý thuế:

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Trường hợp lô hàng nhập khẩu doanh nghiệp tự khai báo (không có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan), mà chưa đúng mã số theo hướng dẫn phân loại nêu trên thì căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn tại mục 1 công văn này để rà soát, kiểm tra và thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế và xử lý thuế theo quy định.

Trường họp lô hàng nhập khẩu có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan thì căn cứ thời điểm có hiệu lực và hướng dẫn của các văn bản này để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế theo quy định và không xem xét xử lý lại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

713/TCHQ-TXNK
V/v phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân
06/02/2018
06/02/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái