CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần BKAV.
(Tầng 2, tòa nhà HH1, khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 308-1910/CV-BKAV17 ngày 19/10/2017 của Công ty cổ phần BKAV về việc hỗ trợ kiểm tra việc áp mã HS. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 thì: Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Hồ sơ của Công ty chỉ có danh sách hàng hóa gồm 122 mặt hàng với tên mô tả hàng hóa, không có các thông tin nào khác về hàng hóa như catalogue, hình ảnh, tài liệu kĩ thuật, mẫu hàng hay tài liệu liên quan nào khác do đó Tổng cục Hải quan không có cơ sở để rà soát, phân loại theo đề nghị của Công ty.

Vậy Tổng cục Hải quan chuyển trả hồ sơ cho Công ty, đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng để xác định, khai báo mã số phù hợp theo các quy định dẫn trên. Công ty có thể tham khảo các văn bản này tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tống cục Hải quan (www.customs.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần BKAV biết./.

7073/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa
01/11/2017
01/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh