CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện kế hoạch chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS, Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS đã ban hành các văn bản hướng dẫn và đôn đốc thực hiện việc đăng ký người sử dụng cho các doanh nghiệp. Đến nay một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức triển khai đạt được tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký tham gia khá cao so với tổng số doanh nghiệp hoạt động thường xuyên trên địa bàn. Tuy nhiên nhìn chung tổng số doanh nghiệp đã đăng ký tham gia trên cả nước vẫn còn thấp và chưa đạt yêu cầu (Đính kèm Bảng tổng hợp doanh nghiệp đăng ký tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tính đến ngày 19/11/2013). Nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác đăng ký người sử dụng, Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Giao từng Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm cử cán bộ, công chức liên hệ với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạt động trên địa bàn chưa đăng ký tham gia VNACCS khẩn trương thực hiện đăng ký theo hướng dẫn tại công văn số 640/CNTT-CNTT ngày 27/09/2013;

- Tăng cường tuyên truyền tới đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng; dán thông báo tại trụ sở cơ quan Hải quan và cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn người khai hải quan khi đến thực hiện thủ tục hải quan về việc đăng ký tham gia VNACCS;

- Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai đăng ký người sử dụng tại đơn vị; phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) về Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS (theo đầu mối đã công bố tại các văn bản hướng dẫn) để được hỗ trợ kịp thời.

 Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

6991/TCHQ-VNACCS
Công văn số 6991/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan về việc đôn đốc tăng cường thực hiện đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS
20/11/2013
20/11/2013
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh