CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Nhôm DONGTAI Việt Nam.
(Lô CN01, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 001/CV-N ĐT-BN ngày 16/10/2018 của Công ty TNHH Nhôm DONGTAI Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về vướng mắc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 156/2017/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất ATIGA.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhôm DONGTAI Việt Nam biết./.

6967/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
26/11/2018
26/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh