CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2019 là Năm có ý nghĩa quan trọng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của Chính phủ; Chương trình hành động của Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Chương trình hành động của Bộ Tài chính và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020, tiến tới kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước trong năm 2019 và 2020.

Hưởng ứng phát động Thi đua năm 2019, hướng tới chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam 10/9/1945 - 10/9/2020 và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI trong năm 2020 của Tổng cục Hải quan với chủ đề “Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả”, nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và có hiệu quả đến từng cá nhân, từng đơn vị cơ sở, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả” với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

I. Muc tiêu:

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục làm chuyển biến nhận thức và hành động, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hành khách xuất nhập cảnh, hội nhập và phát triển. Phát huy mọi nguồn lực Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, tạo sức mạnh tổng hợp tiếp tục xây dựng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát triển, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019 và thi đua lập thành tích xuất sắc tiến tới chào mừng 75 ngày thành lập Hải quan Việt Nam 10/9/1945 - 10/9/2020. 

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách nhà nước năm 2019; quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao.

- Chủ động đề xuất cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch nhằm -góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính Thành phố, đặc biệt trong năm 2019, Thành ủy, ủy ban nhân dân Thành phố xác định là “Năm cải cách hành chính”.                                                                                                    

- Quản lý Hải quan hiện đại, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi tối đa cho hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, du lịch nhưng vẫn đảm bảo quản lý, giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

II. Thời gian và đối tượng thi đua:

1. Thời gian thi đua: từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

2. Đối tượng thi đua: cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

III. Những nội dung và chỉ tiêu chủ yếu:

1. Nội dung phong trào thi đua

1.1 Quán triệt sâu sắc Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành TW quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên Ban chấp hành Trung Ương.

Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, cần xác định rõ trách nhiệm nêu gương là trách nhiệm của tất cả cán bộ, công chức, người lao động, trong đó Lãnh đạo và cấp uỷ các cấp phải là người gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong thực hiện 7 nội dung nêu gương (về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân, doanh nghiệp; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ) theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

1.2 Tiếp tục thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cấp Chi cục và tương đương để sắp xếp, điều chỉnh lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực vị trí việc làm năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, trong đó tổ chức kiểm tra, sát hạch, đánh giá năng lực công chức để phục vụ công tác đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức theo chức danh, vị trí việc làm ở các lĩnh vực công tác.

1.3 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; hưởng ứng tích cực, hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển ” do Thủ tướng phát động, trong đó cụ thể hóa bằng “3 đồng hành 3 hỗ trợ” cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các nhà đầu tư hội nhập và phát triển; gắn kết các phong trào thi đua của cơ quan, đom vị với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.4 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016-2017; định hướng đến năm 2020, trong đó cần tập trung:

- Thực hiện nghiêm túc “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” và phương châm hành động hành động “Chuyên nghiệp - Minh bạch “ Hiệu quả” của ngành Hải quan; siết chặt kỉ luật, kỷ cương trong từng đơn vị; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng.

- Tiếp tục thực hiện thành công, đạt hiệu quả kế hoạch 4098/KH-TCHQ ngày 21/6/2017 của Tổng cục Hải quan v/v triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

1.5 Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2019, đặc biệt chú ý, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2019 do Bộ Tài chính giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật, công khai kịp thời các doanh nghiệp nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2019 cao hơn thời điểm 31/12/2018.

1.6 Rà soát, bám sát và quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã được xác định trong Kế hoạch “cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2020” đã ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-TCHQ ngày 17/02/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đảm bảo chất lượng, hoàn thành các mục tiêu đúng thời hạn đã được xác định, tiến tới hoàn thành kế hoạch trong năm 2020.

1.7. Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban 389 quốc gia, không để xảy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu thuộc phạm vị, địa bàn Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

1.8   Tăng cường công tác kiểm tra công vụ của Cục Hải quan Thành phố HỒ Chí Minh và việc tự kiểm tra công vụ của từng Chi cục, Phòng, Đội.. nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vụ việc, cán bộ, công chức vi phạm theo Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Hải quan ban hành theo Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục Hải quan.

1.9 Đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam 10/9/1945 - 10/9/2020 và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI trong năm 2020, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua phong trào thi đua, huy động mọi tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và có những hình thức khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến để khích lệ tinh thần hăng say trong công tác, lao động, góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, phát triển, hoàn thành xuất Sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Một số chỉ tiêu thi đua chủ yếu năm 2019

- Phát động thi đua năm 2019:

+ 100% đơn vị thuộc và trực thuộc có đăng ký thi đua, tổ chức phát động thi đua và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ 100% cán bộ, công chức, người lao động có đăng ký và tích cực tham gia phong trào thi đua, tu dưỡng rèn luyện, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Sơ kết 6 tháng Phong trào thi đua năm 2019:

Đơn vị lựa chọn không quá 10% trong số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua để đề nghị tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng kết thi đua năm 2019, phấn đấu:

+ Danh hiệu thi đua: đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, 100% các tập thể thuộc, trực thuộc đơn vị đạt danh hiệu ”tập thể Lao động tiên tiến”, có 60% tập thể đạt danh hiệu “tập thể Lao động xuất sắc”; 100% cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

+ Về hình thức khen thưởng:                                   

* Lựa chọn không quá 15% trong số tập thể, cá nhân tiêu biểu có đăng ký thi đua để đề nghị tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

* Lựa chọn không quá 10% trong số tập thể, cá nhân tiêu biểu có đăng ký thi đua để đề nghị tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Các giải pháp thực hiện:

1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

- Quán triệt, thông báo toàn văn Công văn phát động Thi đua năm 2019 của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và tổ chức triển khai thực hiện trong đơn vị mình.

- Cụm trường các Cụm thi đua, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua cho Cụm, đơn vị mình; Các Phòng, Chi cục, Tổ, Đội tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện kế hoạch thi đua có hiệu quả.

- Cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ) cùng cấp phát huy vai trò, vị trí, chức năng của mình, tổ chức quán triệt, khích lệ, động viên các thành viên trong tổ chức mình, hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua cho Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Thường xuyên tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giao ước thi đua của các tập thể, cá nhân trong đơn vị mình; Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến và giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị.

- Chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện phong trào thi đua, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương người tốt, việc tốt trong đơn vị để lan tỏa, lôi kéo số đông tham gia.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phong trào thi đua:

- Văn phòng Cục Hải quan: chủ trì, phối hợp với các cơ quan Báo, Đài để đưa tin, bài tuyên truyền về các thành tích nổi bật của Cục và các gương điển hình tiên tiến cấp Cục trong thực hiện Phong trào thi đua.

- Phòng Công nghệ thông tin: phối hợp Văn phòng Cục đưa tin, bài tuyên truyền trên Website của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh,

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc: thường xuyên nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác trên Bảng người tốt, việc tốt của đơn vị và lựa chọn, báo cáo Cục gương người tốt, việc tốt tiêu biểu.

3. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nêu trên, sau khi tổ chức phát động, ký kết, đăng ký thi đua tại cơ sở, đề nghị các đơn vị gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục trước ngày 25/01/2019 các văn bản sau:

1. Văn bản phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của đơn vị; Bản ký kết giao ước thi đua giữa các Tổ, Đội công tác của đơn vị (đối với các Chi cục, Đội Kiểm soát).

2. Bản ký kết giao ước thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua (do Khối trưởng của 4 Khối thi đua gửi).

3. Danh sách đăng kí các danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân trong đơn vị.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị phát huy trí tuệ, sáng tạo, hăng say công tác, lao động, vượt mọi khó khăn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019, lập nhiều chiến công, thành tích hướng tới chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI trong năm 2020./. 

68/HQHCM-TCCB
V/v phát động thi đua năm 2019
07/01/2019
07/01/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Hải quan Tp.HCM
Đinh Ngọc Thắng