CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên -  Nhà máy Cà phê Sài Gòn.
(Địa chỉ: Lô A, đường NA7, KCN Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

 

Về việc phân loại mã số mặt hàng có tên khai báo "Máy nghiền cà phê hiệu Netz, model: CGS100” của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn (Công ty), nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 100954765550/A11 ngày 20/7/2016 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở các nội dung báo cáo và các tài liệu kèm theo công văn số 365/HQHCM-TXNK ngày 15/02/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, công văn số 03.17/TN-TCHQ ngày 15/5/2017 và số 04.17/TN-TCHQ ngày 27/6/2017 của Công ty và hồ sơ kèm theo, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3580/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2017, số 5019/TCHQ-TXNK ngày 28/7/2017, hướng dẫn phân loại mặt hàng trên thuộc nhóm 84.37. Do đó, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định ấn định thuế số 171/QĐ-HQHCM/ÂĐT-STQ ngày 28/8/2017 đối với mặt hàng trên theo mã số: 8437.80.30.

Tuy nhiên, sau khi Công ty gửi bổ sung tài liệu, hồ sơ theo văn bản số 05.17/TN-TCHQ ngày 29/8/2017 thì Tổng cục Hải quan đã tổ chức buổi họp với đại diện các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành để xem xét lại các thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật do Công ty cung cấp bổ sung và thống nhất ý kiến: mặt hàng có tên khai báo Máy nghiền cà phê hiệu Netz, model: CGS100 là máy nghiền dạng công nghiệp, hoạt động bằng điện, có cấu tạo và công nghệ cho phép nghiền nhiều loại hàng hóa khác nhau, được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau (như: thực phẩm, gốm sứ, hóa học, dược phẩm, khoáng sản...).

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (DMHH XNK Việt Nam);

Trên cơ sở nội dung và cấu trúc nhóm 84.79, tham khảo Chú giải chi tiết nhóm 84.79, đặc điểm mặt hàng có tên khai báo Máy nghiền cà phê hiệu Netz, model: CGS100 nêu trên của Công ty phù hợp phân loại nhóm 84.79, mã số 8479.82.10.

Công văn này thay thế cho công văn số 3580/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2017, số 5019/TCHQ-TXNK ngày 28/7/2017 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hướng dẫn phân loại trên, xử lý thuế cho Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn biết và thực hiện./.

6832/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “Máy nghiền cà phê hiệu Netz, model: CGS100”
19/10/2017
19/10/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái