CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Bags Connection Vina.  
(Số 3/548 Đường Dương Công Khi, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP. HCM)

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 05/2018/CVBC ngày 22/10/2018 của Công ty TNHH Bags Connection Vina về việc xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho nguyên liệu nhập khẩu bị cháy do hỏa hoạn. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 110 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “3. Cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu thực hiện xét miễn thuế đối với trường hợp:

b. Hàng hóa là nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại.”

Căn cứ Điều 113 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định: “1. Trình tự, thủ tục xét giảm thuế thực hiện như trình tự, thủ tục xét miễn thuế.

2. Thẩm quyền xét giảm thuế: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan có thẩm quyền quyết định xét giảm thuế.”

Đối chiếu với trường hợp Công ty TNHH Bags Connection Vina, thời điểm xảy ra hỏa hoạn ngày 29/3/2016 nên việc xét giảm thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên, thẩm quyền xét miễn thuế, giảm thuế thuộc Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan. Do đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5314/PC-TCHQ ngày 12/9/2018 chuyển công văn số 01/2018/CVBC ngày 05/9/2018 của Công ty đến Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn. 

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH Bags Connection Vina biết./.

6749/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn
01/11/2018
01/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Ngọc Hưng