CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 4 tại Thông báo số 0677/TB-KĐ4 ngày 25/6/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoạt động bề mặt dạng cation CTB-TL dùng trong ngành dệt nhuộm. Thành phần hóa học: Hexadecl trimethyl ammonium chloride (24-25%) , Nước (71-76%) (mục 4 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Young Jin Vina;

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tam Thăng, Xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Mã số thuế: 4001072766.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10180179403/A11 ngày 05/01/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất hoạt động bề mặt cation, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất hoạt động bề mặt cation, dạng lỏng.

thuộc nhóm 34.02 “Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01”; phân nhóm “- Các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ”; mã số 3402.12.00 “- - Dạng cation” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6721/TB-TCHQ
Chất hoạt động bề mặt cation, dạng lỏng.
16/11/2018
16/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái