CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH East - West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ).

 

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 01/CV-HC-2018 ngày 06/3/2018 của Công ty TNHH East - West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ) về việc xác định mã số HS mặt hàng hạt giống dưa hấu nhập khấu. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính:

“Phân loại hàng hoá để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

Căn cứ điểm 3 Chú giải nhóm 12.09 Chương 12 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính:

“... nhóm 12.09 không áp dụng đổi với những loại sau, cho dù dùng để gieo trồng:

...

(d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11”

Bảng mã HS đối với Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không phải 1 căn cứ pháp lý để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế nhập khẩu.

Theo đó, đề nghị doanh nghiệp căn cứ các quy định nêu trên, nghiên cứu hướng dẫn của Cục Hải quan TP. HCM tại công văn số 2903/HQHCM-TXNK ngày 25/10/2016, đối chiếu với thực tế hàng hoá nhập khẩu và hồ sơ liên quan để thực hiện.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời cho Công ty TNHH East - West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ) được biết./.

668/HQHCM-TXNK
V/v mã số hạt giống dưa hấu
16/03/2018
16/03/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Quốc Toản