CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 6 tại Thông báo số 294/TB-KĐ6 ngày 16/10/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hóa chất công nghiệp: Nikel Fluoride Tetrahydrate (Rank one) - NiF2.4H2O - Dạng tinh thể - Sử dụng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ - Đóng gói 25kg/bao - Hàng mới 100%.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T & N;

Địa chỉ: 19 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Mã số thuế: 0102208550.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10221185543/A11 ngày 10/9/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Niken florua, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Niken florua, dạng bột.

thuộc nhóm 28.26 “Florua; florosilicat, floroaluminat và các loại muối flo phức khác”; phân nhóm “- Florua”; mã số 2826.19.00 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6631/TB-TCHQ
Niken florua, dạng bột.
13/11/2018
13/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái