CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo 393/TB-KĐ1 ngày 28/8/2018 của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép lá hợp kim Silic kỹ thuật điện không có nguyên tố Bo Crom đã được cán phẳng dạng đai&dải loại 20ZDKH75/20D068 kích thước 0.20mmx540mm để sx máy biến thế. NSX: Nippon Steel & Sumitomo Metal, mới 100% (mục 10 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ABB;

Địa chỉ: Km số 9, Quốc lộ 1A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội;

Mã số thuế: 0100114441.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10214207221/A12 ngày 31/7/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội - Cục Hải quan TP. Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép hợp kim silic kỹ thuật điện được cán phẳng, các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng, dày 0,20mm, chiều rộng 540mm, dạng cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép hợp kim silic kỹ thuật điện được cán phẳng, các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng, dày 0,20mm, chiều rộng 540mm, dạng cuộn.

thuộc nhóm 72.26 “Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm”; phân nhóm “- Bằng thép silic kỹ thuật điện”; phân nhóm 7226.11 “- - Các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng”; mã số 7226.11.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6627/TB-TCHQ
Thép hợp kim silic kỹ thuật điện được cán phẳng, các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng, dày 0,20mm, chiều rộng 540mm, dạng cuộn.
13/11/2018
13/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái