CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích và thông tin bổ sung kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan - Chi cục Kiểm định Hải quan 4 tại thông báo số 987/TB-KĐ4 ngày 28/8/2018; công văn số 424/KĐHQ-KĐ ngày 02/11/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 tờ khai hải quan: Sản phẩm đá granite đã qua gia công thành sản phẩm hoàn chỉnh, mài bóng 1 mặt. QC 240cm trở lên 70cmx2cm. (Có tổng giá trị tài nguyên khoáng sản và chi phí năng lượng nhỏ hơn 51%).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Bách Việt;

Địa chỉ: Lô A42-43 CCN Diên Phú, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa;

Mã số thuế: 4200550209.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 30202898765/B11 ngày 01/8/2018 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Nha Trang - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đá granite dạng tấm, một mặt đã mài phẳng và đánh bóng, phù hợp làm vật liệu ốp lát trong xây dựng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đá granite dạng tấm, một mặt đã mài phẳng và đánh bóng, phù hợp làm vật liệu ốp lát trong xây dựng.

thuộc nhóm 68.02 “Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.01; đá khối dùng để khảm và các loại tương tự, bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến), có hoặc không có lớp lót; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo, làm bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến)”; phân nhóm “- Loại khác”; phân nhóm 6802.93 “- - Đá granit”; mã số 6802.93.10 “- - - Dạng tấm đã được đánh bóng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6594/TB-TCHQ
Đá granite dạng tấm, một mặt đã mài phẳng và đánh bóng, phù hợp làm vật liệu ốp lát trong xây dựng.
09/11/2018
09/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái