CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 4 tại thông báo số 820/TB-KĐ4 ngày 31/7/2018, Thông báo số 716/TB-KĐ4 ngày 31/7/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Clanhke xi măng dạng xá, nguyên liệu để sản xuất xi măng (Cement clinker in bulk).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH xi măng Siam city Nhơn Trạch;

Địa chỉ: KCN Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai;

Mã số thuế: 3600622216.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10181451642/A11 ngày 13/01/2018 tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Clanhke xi măng, loại dùng để sản xuất xi măng PCB40.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Clanhke xi măng, loại dùng để sản xuất xi măng PCB40.

thuộc nhóm 25.23 “Xi măng poóc lăng(1), xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulphat và xi măng chịu nước (xi măng thủy lực) tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke”; phân nhóm 2523.10 “- Clanhke xi măng(1); mã số 2523.10.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

6578/TB-TCHQ
Clanhke xi măng, loại dùng để sản xuất xi măng PCB40.
09/11/2018
09/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái