CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 1216/TB-KĐ3 ngày 28/6/2018 và đề nghị của Cục truởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất xử lý nước thải chứa cặn sử dụng trong quá trình sản xuất giấy Poly Aluminium Chloride (PAC).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam;

Địa chỉ: Cụm CN tập trung Phú Hữu A, Giai đoạn 1, TT. Mái Dầm, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Mã số thuế: 6300034360.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10200770216/A12 ngày 15/5/2018 tại Chi cục Hải quan Hậu Giang - Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm chứa Poly Aluminium Chloride, hợp chất canxi và sắt dùng để xử lý nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm chứa Poly Aluminium Chloride, hợp chất canxi và sắt dùng để xử lý nước.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”; phân nhóm 1 gạch “- Loại khác”; phân nhóm 3824.99 “- - Loại khác”; phân nhóm 3 gạch “- - - Loại khác”; mã số 3824.99.99 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6487/TB-TCHQ
Chế phẩm chứa Poly Aluminium Chloride, hợp chất canxi và sắt dùng để xử lý nước.
05/11/2018
05/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái