CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 6 tại Thông báo số 231/TB-KĐ6 ngày 27/8/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Quặng nhôm đã được làm giàu Al2O3 = (75-77)%, Fe2O3 <= 2,5% ; cỡ hạt (0-3)mm. Hàng mới 100% do TQSX (mục số 2).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Xuân Trường Giang;

Địa chỉ: 7/3 Khối 3, đường Phai Vệ, Phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn;

Mã số thuế: 4900234424.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10198712813/A11 ngày 03/5/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm cao nhôm (Al2O3 ~ 74,42%) có chứa chủ yếu là Corundum nhân tạo (quặng nhôm đã qua nung), dạng hạt.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm cao nhôm (Al2O3 ~ 74,42%) có chứa chủ yếu là Corundum nhân tạo (quặng nhôm đã qua nung), dạng hạt.

thuộc nhóm 28.18 “Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; ôxit nhôm; hydroxit nhôm”; mã số 2818.10.00 “- Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

6486/TB-TCHQ
Sản phẩm cao nhôm (Al2O3 ~ 74,42%) có chứa chủ yếu là Corundum nhân tạo (quặng nhôm đã qua nung), dạng hạt.
05/11/2018
05/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái