CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3077/HQHCM-TXNK ngày 29/10/2018, số 1758/HQHCM-TXNK ngày 03/7/2018 và số 2183/HQHCM-TXNK ngày 13/8/2018 và số 2743/HQHCM-TXNK ngày 03/10/2018 của Cục HQ TP Hồ Chí Minh báo cáo về một số vướng mắc chính sách thuế, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Puerto Rico, Monaco và vướng mắc về xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 5855/TCHQ-TXNK ngày 5/10/2018 và số 6189/TCHQ ngày 23/10/2018 trao đổi với Bộ Công Thương, văn bản số 5854/TCHQ-TXNK ngày 5/10/2018 trao đổi với Bộ Kế hoạch đầu tư và các đơn vị liên quan. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn sau khi trao đổi thống nhất với các đơn vị trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./. 

6478/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc chính sách thuế
05/11/2018
05/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Đào Thu Hương