CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3247/HQBRVT-TXNK ngày 07/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc trong việc áp dụng chính sách mặt hàng, chính sách thuế đối với mặt hàng khai báo là phân bón do Công ty TNHH Yarra nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan CK Cảng Phú Mỹ - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa:

Về việc phân loại mặt hàng của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có các Thông báo kết quả phân loại đối với mặt hàng khai báo là phân bón, có kết quả phân tích là hóa chất vô cơ, được sử dụng làm phân bón. Cụ thể: Tổng cục Hải quan có Thông báo kết quả phân loại số 1053/TB-TCHQ ngày 23/2/2017, số 1317/TB-TCHQ ngày 03/03/2017, số 3483/TB-TCHQ ngày 25/5/2017 va Chi cục Kiểm định Hải quan 3 có Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 450/TB-KĐ3 ngày 31/3/2017.

2. Về chính sách quản lý hàng nhập khẩu:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 29 Luật Hải quan 2014 thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì ”Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan”.

Do đó, đối với trường hợp mặt hàng khai báo là phân bón nhưng có kết quả phân tích phân loại xác định mặt hàng có tên gọi, cấu tạo, mã số hàng hóa vừa thuộc khái niệm tiền chất thuốc nổ theo Nghị định số 39/2009/NĐ-CP, vừa thuộc danh mục hàng hóa phải khai báo theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP thì phải đảm bảo thực hiện chính sách quản lý mặt hàng theo đúng quy định của Nghị định số 187/2019/NĐ-CP. Theo đó, tại thời điểm khai báo hải quan doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này phải xuất trình cho cơ quan hải quan giấy phép của các Bộ, ngành liên quan để làm cơ sở cho phép thông quan hàng hóa.

3. Về thuế GTGT:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; khoản 3a Điều 5 Luật Thuế GTGT số 01/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 của Văn phòng Chính phủ thì phân bón thuộc đối tuợng không chịu thuế GTGT. (Không phân biệt thuộc mã HS nào).

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam thì: “Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó (Không phụ thuộc vào Biểu thuế GTGT nữa).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được xác định là phân bón thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

644/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng chính sách mặt hàng, chính sách thuế đối với mặt hàng Phân bón
31/01/2018
31/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái