CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 1128/TB-KĐ3 ngày 19/6/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hạt lúa mạch đen (rye) đã vỡ mảnh (nghiền thô) (Tarwevlokken Afgez/WheaTflakes), hàng mới 100% (Mục 4).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM;

Địa chỉ: Số 51 đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;

Mã số thuế: 3700423510.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10201652356/A12 ngày 21/5/2018 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hạt lúa mì (wheat) còn nguyên vỏ, đã qua cán, dạng mảnh, kích thước không đồng nhất, chưa làm chín, chưa sử dụng ngay được.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hạt lúa mì (wheat) còn nguyên vỏ, đã qua cán, dạng mảnh, kích thước không đồng nhất, chưa làm chín, chưa sử dụng ngay được.

thuộc nhóm 11.04 “Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền”; phân nhóm “- Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh”; phân nhóm 1104.19 “- - Của ngũ cốc khác”; mã số 1104.19.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

6431/TB-TCHQ
Hạt lúa mì (wheat) còn nguyên vỏ, đã qua cán, dạng mảnh, kích thước không đồng nhất, chưa làm chín, chưa sử dụng ngay được.
02/11/2018
02/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái