CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 1110/TB-KĐ3 ngày 19/6/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc: KHÔ DẦU BÔNG - INDIAN COTTON SEED MEAL (HIPRO), PROTEIN 49,51%, ĐỘ ẨM 9,45%, AFLATOXIN>= 100MG/KG.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Uni President Việt Nam;

Địa chỉ: Số 16-18-20, đường DT 743 KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương;

Mã số thuế: 3700306630.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10201773235/A12 ngày 21/5/2018 tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Khô dầu từ hạt bông, dạng bột thô.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Khô dầu từ hạt bông, dạng bột thô.

thuộc nhóm 23.06 “Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất chất béo hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05”; mã số 2306.10.00 “- Từ hạt bông” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

6409/TB-TCHQ
Khô dầu từ hạt bông, dạng bột thô.
01/11/2018
01/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái